Online programma's en persoonlijk advies bij sport, voeding & leefstijl

Algemene voorwaarden – Sportbibliotheek

Extra voorwaarden Sportbibliotheek

Wanneer u van de producten van EerlijkSportAdvies gebruik wilt maken, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van EerlijkSportAdvies. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website en worden na bevestiging van de overeenkomst toegestuurd naar de klant. De algemene voorwaarden zijn zowel digitaal als schriftelijk op te vragen wanneer de klant dit wenst.

 

 

1. Definities

1.1 EerlijkSportAdvies: bedrijf (eenmanszaak) die tot doel heeft iedereen in Nederland op een gezonde en verantwoorde manier aan het bewegen te krijgen; daarnaast geeft EerlijkSportAdvies advies over gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Dit doen we door middel van adviesgesprekken of sporttrainingen.

1.2 De opdrachtgever (klant): natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot persoonlijke adviesgesprekken.

1.3 Sportbibliotheek: het adviseren van mensen die gezonder willen leven door middel van verschillende artikelen op onze website. Om toegang te krijgen is een betaald lidmaatschap noodzakelijk.

1.4 Lidmaatschap: het afgenomen product om toegang te krijgen tot de Sportbibliotheek van EerlijkSportAdvies. Het gouden lidmaatschap geldt voor een half jaar, het normale voor een jaar.

1.4 Webshop: deel van de website waar mensen hun gewenste bestelling kunnen afnemen  en de openstaande kosten kunnen voldoen.

 

2. De opdracht

2.1 Overeenkomst: deze wordt gesloten na goedkeuring van de opdrachtgever / klant en via betaling via de webshop. Het gekozen product (type lidmaatschap), de betalingsfactuur en de verschillende inlogcodes, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, zullen per email (binnen 12 uur) of post (binnen 3 werkdagen worden bevestigd. Na ontvangst van de betaling is de overeenkomst vastgelegd voor de aangegeven termijn van een half of heel jaar.

2.2 Verhindering, ziekte en annulering: Indien de opdrachtgever / klant geen gebruik meer wenst te maken van de Sportbibliotheek, is er geen mogelijkheid tot het retourneren van het (rest) bedrag. De opdrachtgever / klant blijft gedurende de gekozen termijn zijn lidmaatschap behouden. Aan het einde van de looptijd wordt het lidmaatschap ontbonden. Alleen tenzij de klant zelf aangeeft weer lid te willen zijn en zijn betaling via de webshop laat verlopen.

2.3 Beëindiging van het lidmaatschap: Voor het einde van de looptijd zal de de opdrachtgever / klant op de hoogte worden gebracht van het eindigen van zijn lidmaatschap. Is de looptijd verstreken, dan is er geen mogelijkheid meer om toegang te krijgen tot de Sportbibliotheek. Alleen wanneer de opdrachtgever / klant een nieuwe betaling voldoet via de website, is er een nieuwe overeenkomst aangegaan voor de duur van het type lidmaatschap.

2.4 Blokkering van het lidmaatschap: EerlijkSportAdvies behoudt altijd het recht om bezoekers van de website of Sportbibliotheek de toegang te ontzeggen en het lidmaatschap te blokkeren. EerlijkSportAdvies zal de betrokkene opdrachtgever / klant hierop attenderen en de overeenkomst eenzijdig ontbinden.
Indien EerlijkSportAdvies tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is EerlijkSportAdvies gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, door direct en indirect ontstaan.

2.5 Advies op de sportbibliotheek: Voordat men met het advies aan de slag gaat, raadt EerlijkSportAdvies altijd aan om eerst een arts te raadplegen. Na goedkeuring door een arts kan de opdrachtgever / klant verder gaan met de beschreven adviezen van EerlijkSportAdvies. bij de beschreven adviezen dient de opdrachtgever logisch na te denken over hetgeen hem of haar is opgedragen in relatie tot zijn eigen gezondheid. Geen advies kan een medische keuring vervangen.

Wil de opdrachtgever geen medische controle laten uitvoeren of is dit niet aantoonbaar, dan vervallen hierbij alle rechten tot schadeloosstelling.

 

3. Tarieven en betaling

3.1 de tarieven worden jaarlijks vastgesteld en staan vermeld op de website. EerlijkSportAdvies behoudt het recht om tussentijdse wijzigingen door te voeren en zal dit aan de opdrachtgever tijdig, via de website kenbaar maken. De opdrachtgever / klant is altijd op de hoogte van de actuele prijs wanneer hij of zij afrekent in de webshop.

3.2 Betaling dient steeds te geschieden via de webshop, waarna de klant toegang krijgt tot de Sportbibliotheek. Na betaling is de overeenkomst gesloten en zal deze plaatshebben gedurende de gekozen looptijd van het lidmaatschap.


3.3 EerlijkSportAdvies kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever / klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.


3.5 De Opdrachtgever / klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan


3.6 Indien de Opdrachtgever / klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, zijn de bepalingen uit de algemene voorwaarden geldig.

4.Veiligheid: Voordat men met advies en trainingen aan de slag gaat, raadt EerlijkSportAdvies altijd aan om eerst een arts te raadplegen. Na goedkeuring door een arts kan de opdrachtgever / klant verder gaan met het advies en de beschreven trainingen van EerlijkSportAdvies. Wil de opdrachtgever geen medische controle laten uitvoeren, dan vervallen hierbij alle rechten tot schadeloosstelling.

4.1 Adviezen: bij de artikelen van de Sportbibliotheek dient de opdrachtgever logisch na te denken over hetgeen hem of haar is geadviseerd in relatie tot zijn eigen gezondheid. Geen advies kan een medische keuring vervangen en het advies is pas persoonlijk wanneer de opdrachtgever zijn informatie met EerlijkSportAdvies heeft besproken.

4.2 Trainingen: bij de trainingen dient de opdractgever/klant tevens logisch na te denken en te luisteren naar signalen van het eigen lichaam. Indien de opdrachtgever / klant de situatie niet vertrouwd, dient men per direct een arts te raadplegen.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 Indien EerlijkSportAdvies aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

5.2 EerlijkSportAdvies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat EerlijkSportAdvies is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5.3 Het advies van EerlijkSportAdvies is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. EerlijkSportAdvies sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de opdrachtgever / klant van door de EerlijkSportAdvies verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van EerlijkSportAdvies.

De aansprakelijkheid van EerlijkSportAdvies is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is EerlijkSportAdvies nimmer aansprakelijk. Indien de verzekeraar van EerlijkSportAdvies om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van EerlijkSportAdvies ten allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult.

5.4 EerlijkSportAdvies is niet aansprakelijk voor de directe en indirecte schade hetgeen de betreffende partners van EerlijkSportAdvies hebben veroorzaakt.

 

6. Aangeboden informatie

6.1 Aan de aangeboden informatie in de artikelen, flyers, op social media of op de website van EerlijkSportAdvies kunnen geen rechten worden ontleent.

6.2 Geen verspreiding: EerlijkSportAdvies behoudt ten allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever / klant. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van EerlijkSportAdvies noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de opdrachtgever / klant, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de opdrachtgever / klant worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de EerlijkSportAdvies verstrekt zijn

6.3 EerlijkSportAdvies behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. EerlijkSportAdvies heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever / klant ter kennis van derden wordt gebracht.

 

7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij EerlijkSportAdvies partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

7.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. EerlijkSportAdvies en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.


7.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7.4 Indien  niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat EerlijkSportAdvies in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

7.5 De rechter in de vestigingsplaats van EerlijkSportAdvies is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft EerlijkSportAdvies het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

7.6 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.